email: info@cortenstaaltuinproducten.com
Daendelsweg 4b 7315AJ Apeldoorn
KvK 30239337 
bank NL23RABO0108429830 

1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Verkoper: www.cortenstaaltuinproducten.com
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die via www.cortenstaaltuinproducten.com opdracht heeft gegeven om producten te leveren. 
Product: al hetgeen op www.cortenstaaltuinproducten.com wordt aangeboden en onderwerp is van één of meerdere koopovereenkomsten. 
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 


2. Toepassing 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vanaf is geweken. Eventuele algemene (inkoop -)voorwaarden van koper zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing. 
2.2 Alle gebruikers van www.cortenstaaltuinproducten.com (kopers) worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt op www.cortenstaaltuinproducten.com verklaart koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden. 
2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De laatste versie (de versie die op de site staat) van deze voorwaarden is steeds de versie die op dat moment geldig is. 
2.4 Verkoper behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan. 

3. Informatie 
3.1 De informatie op www.cortenstaaltuinproducten.com is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de informatie aanwezig zijn. www.cortenstaaltuinproducten.com is hiervoor nimmer aansprakelijk. 
3.2 Beeldmateriaal. Op www.cortenstaaltuinproducten.com wordt doormiddel van fotomateriaal en afbeeldingen geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van het te bestellen product te geven. Het kan echter voorkomen dat een product op details afwijkt van het product zoals dit op  www.cortenstaaltuinproducten.com wordt getoond. Koper is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen het beeld en de werkelijkheid. 
3.3 Koper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor prijzen dan wel informatie welke door derden op de website zijn geplaatst (bijvoorbeeld m.b.t. tarieven, afmetingen e.d.) en de eventueel hierop gebaseerde transacties. 

4. Offertes en overeenkomsten 
4.1 Alle aanbiedingen op www.cortenstaaltuinproducten.com zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een besteld product niet meer leverbaar blijkt te zijn dan wordt in overleg met koper gezocht naar een alternatief. Indien gewenst kan koper de overeenkomst in dat geval ontbinden. 
4.2 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (delen van) offertes of aanbiedingen vergissingen of verschrijvingen bevatten. 
4.3 Aanbiedingen of offertes gelden voor de huidige bestelling en niet automatisch voor toekomstige bestellingen. 


5. Prijzen en verzendkosten 
5.1 Alle prijzen van de te bestellen producten op  www.cortenstaaltuinproducten.com luiden in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Prijzen voor zending naar de Waddeneilanden en het buitenland op aanvraag. 
5.2 De prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. 


6. Bestellen en betalen 
6.1 Nadat de bestelling is geplaatst ontvangt de koper hiervan per email een bevestiging. Koper heeft de keuze uit 2 betalingsmogelijkheden: direct betalen via iDEAL of vooraf overmaken, . 
6.2 Indien een bestelling is geplaatst en er is gekozen voor de optie - vooraf overmaken - dan dient koper het totaal bedrag o.v.v. het ordernummer en de datum binnen 5 dagen over te maken op rekeningnummer NL23 RABO 0108 4298 30 t.n.v. www.cortenstaaltuinproducten.com. Als binnen 14 dagen na de bestelling geen betaling van koper is ontvangen wordt aangenomen dat de klant afziet van zijn bestelling en wordt deze automatisch geannuleerd. Koper ontvangt hiervan een bevestiging per email. 


7. Levering 
7.1 De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Verkoper is hierin deels afhankelijk van derden. Bij ontvangst van de bestelling geeft verkoper aan koper een indicatie van de verwachte leveringstermijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper in geen geval recht op een schadevergoeding. 
7.2 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. Verkoper zal vervolgens zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen aan de wensen van koper m.b.t. de leverdatum en het afleveradres (dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de door verkoper gebruikte logistieke dienstverleners). 
7.3 Indien duidelijk wordt dat de leveringstermijn aanzienlijk, d.w.z. langer dan 30 werkdagen, zal worden overschreden dan zal verkoper koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft in dat geval het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. 
7.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door koper. 
7.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen van bestellingen door derden. 
7.6 De garantie door verkoper gegeven loopt 2 tot maximaal 5 jaar en gaat in direct na aankoop.
7.7 Onze cortenstaal producten zijn nieuw en worden aldus ongerroest aangeleverd. De kenmerkende roesrtbruine kleur vormt zich in enkele weken na blootstelling aan vocht. U kunt dit proces versnellen door het product dagelijks nat te spuiten met een tuinslang of plantenspuit.

8. Eigendomsvoorbehoud 
8.1 Het eigendom van de door verkoper geleverde producten gaat pas over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst verschuldigd is, aan verkoper is voldaan. Het risico gaat reeds op het moment van aflevering over van verkoper op koper. 
8.2 Het is koper niet toegestaan het product, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze bezwaren. 

 

9. Herroeping en retourneren
9.1 Koper is verplicht om goederen direct na ontvangst nauwkeurig te controleren en inspecteren. Indien koper om welke reden dan ook het ontvangen product niet wenst af te nemen dan heeft hij het recht (afkoelingsperiode) om het product binnen 14 werkdagen na ontvangst te ruilen danwel te retourneren aan verkoper mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking. Koper dient hierover vooraf contact op te nemen met verkoper. 

9.2 Indien de koper een ander product ontvangt dan hij besteld heeft of indien het ontvangen product beschadigd is, wordt dit door verkoper kosteloos omgeruild voor een ander exemplaar. In dit geval neemt verkoper de kosten van de retourzending en de verzendkosten van de nieuwe levering voor haar rekening. Neem in dit geval altijd direct contact op met info@cortenstaaltuinproducten.com

9.3 Doordat veel producten bij www.cortenstaaltuinproducten.com speciaal voor koper gemaakt worden, is het niet mogelijk geleverde producten om te ruilen, danwel terug te sturen (standaardprodukten uitgezonderd, zie 9.1).
9.4 Artikelen die speciaal op kleur of maat gemaakt zijn, of speciaal voor u besteld zijn kunnen niet worden geretourneerd. Evenals alle bakken uit de gehele collectie voor binnenshuis. Wilt u zeker weten of uw product achteraf te ruilen is, vraag hier dan naar bij uw bestelling. 


10. Uw persoonsgegevens / privacy 
10.1 Verkoper draagt zorg voor een uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de koper. Verkoper gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door verkoper nimmer worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de klant en met als enig doel het bestel- en bezorgproces te kunnen afhandelen. 
10.2 Voor statistische doeleinden houdt www.cortenstaaltuinproducten.com de bezoekersstatistieken bij. Algemene informatie als bezoekersaantallen, duur van het bezoek en tijdstippen wordt hierin bijgehouden. Resultaten worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en de gegevens zijn niet te herleiden tot individuele bezoekers. 


11. Overmacht 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten danwel zonder rechterlijk tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen zonder dat verkoper is gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


12. Toepasselijk recht 
12.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen koper en verkoper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland 
12.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 


13. Communicatie 
Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde danwel vertraagde verzending van bestelgegevens en overige mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper of tussen verkoper en derden, voorzover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper. 


14. Contact 
www. cortenstaaltuinproducten.com is onderdeel van De Olijfgaard BV en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70734011 

Alle contacten m.b.t. overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen bij voorkeur via email: www.cortenstaaltuinproducten.com of schriftelijk via: 

www.cortenstaaltuinproducten.com
Afdeling klantenservice 
Daendelsweg 4b
7315AJ Apeldoorn

15. Copyright 

Op de inhoud en vormgeving van de webshop www.cortenstaaltuinproducten.com rust auteursrecht. Dat geldt voor alle afbeeldingen (tenzij openbaar gemaakt door producent of distributeur van de gefotografeerde producten) en teksten of delen van teksten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van  www.cortenstaaltuinproducten.com Indien toestemming hiervoor niet is gegeven en het copyright van www.cortenstaaltuinproducten.com wordt geschonden dan zal hierop actie worden ondernomen. 

email: info@cortenstaaltuinproducten.com
Sprengenweg 8
8181NN Heerde
kvk 30239337
bank NL23RABO0108429830

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: www.cortenstaaltuinproducten.com
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die via www.cortenstaaltuinproducten.com opdracht heeft gegeven om producten te leveren.
Product: al hetgeen op www.cortenstaaltuinproducten.com wordt aangeboden en onderwerp is van één of meerdere koopovereenkomsten.
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.


2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vanaf is geweken. Eventuele algemene (inkoop -)voorwaarden van koper zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing.
2.2 Alle gebruikers van www.cortenstaaltuinproducten.com (kopers) worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt op www.cortenstaaltuinproducten.com verklaart koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De laatste versie (de versie die op de site staat) van deze voorwaarden is steeds de versie die op dat moment geldig is.
2.4 Verkoper behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan.

3. Informatie
3.1 De informatie op www.cortenstaaltuinproducten.com is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de informatie aanwezig zijn. www.cortenstaaltuinproducten.com is hiervoor nimmer aansprakelijk.
3.2 Beeldmateriaal. Op www.cortenstaaltuinproducten.com wordt doormiddel van fotomateriaal en afbeeldingen geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van het te bestellen product te geven. Het kan echter voorkomen dat een product op details afwijkt van het product zoals dit op www.cortenstaaltuinproducten.com wordt getoond. Koper is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen het beeld en de werkelijkheid.
3.3 Koper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor prijzen dan wel informatie welke door derden op de website zijn geplaatst (bijvoorbeeld m.b.t. tarieven, afmetingen e.d.) en de eventueel hierop gebaseerde transacties.

4. Offertes en overeenkomsten
4.1 Alle aanbiedingen op www.cortenstaaltuinproducten.com zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een besteld product niet meer leverbaar blijkt te zijn dan wordt in overleg met koper gezocht naar een alternatief. Indien gewenst kan koper de overeenkomst in dat geval ontbinden.
4.2 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (delen van) offertes of aanbiedingen vergissingen of verschrijvingen bevatten.
4.3 Aanbiedingen of offertes gelden voor de huidige bestelling en niet automatisch voor toekomstige bestellingen.


5. Prijzen en verzendkosten
5.1 Alle prijzen van de te bestellen producten op www.cortenstaaltuinproducten.com luiden in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Prijzen voor zending naar de Waddeneilanden en het buitenland op aanvraag.
5.2 De prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.


6. Bestellen en betalen
6.1 Nadat de bestelling is geplaatst ontvangt de koper hiervan per email een bevestiging. Koper heeft de keuze uit 2 betalingsmogelijkheden: direct betalen via iDEAL of vooraf overmaken, .
6.2 Indien een bestelling is geplaatst en er is gekozen voor de optie - vooraf overmaken - dan dient koper het totaal bedrag o.v.v. het ordernummer en de datum binnen 5 dagen over te maken op rekeningnummer NL23 RABO 0108 4298 30 t.n.v. www.cortenstaaltuinproducten.com te Heerde. Als binnen 14 dagen na de bestelling geen betaling van koper is ontvangen wordt aangenomen dat de klant afziet van zijn bestelling en wordt deze automatisch geannuleerd. Koper ontvangt hiervan een bevestiging per email.


7. Levering
7.1 De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Verkoper is hierin deels afhankelijk van derden. Bij ontvangst van de bestelling geeft verkoper aan koper een indicatie van de verwachte leveringstermijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper in geen geval recht op een schadevergoeding.
7.2 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. Verkoper zal vervolgens zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen aan de wensen van koper m.b.t. de leverdatum en het afleveradres (dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de door verkoper gebruikte logistieke dienstverleners).
7.3 Indien duidelijk wordt dat de leveringstermijn aanzienlijk, d.w.z. langer dan 30 werkdagen, zal worden overschreden dan zal verkoper koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft in dat geval het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
7.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door koper.
7.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen van bestellingen door derden.
7.6 De garantie door verkoper gegeven loopt 2 tot maximaal 5 jaar en gaat in direct na aankoop.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Het eigendom van de door verkoper geleverde producten gaat pas over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst verschuldigd is, aan verkoper is voldaan. Het risico gaat reeds op het moment van aflevering over van verkoper op koper.
8.2 Het is koper niet toegestaan het product, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze bezwaren.9. Herroeping en retourneren
9.1 Koper is verplicht om goederen direct na ontvangst nauwkeurig te controleren en inspecteren. Indien koper om welke reden dan ook het ontvangen product niet wenst af te nemen dan heeft hij het recht (afkoelingsperiode) om het product binnen 14 werkdagen na ontvangst te ruilen danwel te retourneren aan verkoper mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking. Koper dient hierover vooraf contact op te nemen met verkoper.

9.2 Indien de koper een ander product ontvangt dan hij besteld heeft of indien het ontvangen product beschadigd is, wordt dit door verkoper kosteloos omgeruild voor een ander exemplaar. In dit geval neemt verkoper de kosten van de retourzending en de verzendkosten van de nieuwe levering voor haar rekening. Neem in dit geval altijd direct contact op met info@cortenstaaltuinproducten.com

9.3 Doordat veel producten bij www.cortenstaaltuinproducten.com speciaal voor koper gemaakt worden, is het niet mogelijk geleverde producten om te ruilen, danwel terug te sturen (standaardprodukten uitgezonderd, zie 9.1).
9.4 Artikelen die speciaal op kleur of maat gemaakt zijn, of speciaal voor u besteld zijn kunnen niet worden geretourneerd. Evenals alle bakken uit de gehele collectie voor binnenshuis. Wilt u zeker weten of uw product achteraf te ruilen is, vraag hier dan naar bij uw bestelling.


10. Uw persoonsgegevens / privacy
10.1 Verkoper draagt zorg voor een uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de koper. Verkoper gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door verkoper nimmer worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de klant en met als enig doel het bestel- en bezorgproces te kunnen afhandelen.
10.2 Voor statistische doeleinden houdt www.cortenstaaltuinproducten.com de bezoekersstatistieken bij. Algemene informatie als bezoekersaantallen, duur van het bezoek en tijdstippen wordt hierin bijgehouden. Resultaten worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en de gegevens zijn niet te herleiden tot individuele bezoekers.


11. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten danwel zonder rechterlijk tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen zonder dat verkoper is gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


12. Toepasselijk recht
12.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen koper en verkoper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland
12.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


13. Communicatie
Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde danwel vertraagde verzending van bestelgegevens en overige mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper of tussen verkoper en derden, voorzover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper.


14. Contact
www. cortenstaaltuinproducten.com is onderdeel van De Olijfgaard BV en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70734011

Alle contacten m.b.t. overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen bij voorkeur via email: www.cortenstaaltuinproducten.com of schriftelijk via:

www.cortenstaaltuinproducten.com
Afdeling klantenservice
Sprengenweg 8
8181NN Heerde

15. Copyright

Op de inhoud en vormgeving van de webshop www.cortenstaaltuinproducten.com rust auteursrecht. Dat geldt voor alle afbeeldingen (tenzij openbaar gemaakt door producent of distributeur van de gefotografeerde producten) en teksten of delen van teksten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van www.cortenstaaltuinproducten.com Indien toestemming hiervoor niet is gegeven en het copyright van www.cortenstaaltuinproducten.com wordt geschonden dan zal hierop actie worden ondernomen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2015 - 2024 cortenstaaltuinproducten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel